Δίκαιο Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


Το γραφείο μας διαθέτει δικηγόρους με μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικό έργο στο Δίκαιο Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναλαμβάνει προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.