Αστικό Δίκαιο


Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου και συγκεκριμένα με ενοχικό, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό δίκαιο. Παρέχουμε νομικές συμβουλές εκμετάλλευσης ακινήτων και συνολικής εποπτείας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, για πελάτες οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Αναλαμβάνουμε κάθε συναλλαγή, η οποία αφορά σε ακίνητη και κινητή περιουσία, παρέχοντας υπηρεσίες για αγοραπωλησίες ακινήτων και ελέγχους συμβολαίων, σε συνεργασία με ένα δίκτυο συμβολαιογράφων και λογιστών. Το γραφείο μας έχει μακρόχρονη και σταθερή συνεργασία με δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού για την εκπροσώπηση των συμφερόντων αλλοδαπών πελατών (ιδιωτών ή εταιρειών) στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδουμε στη συγκρότηση συλλόγων, σωματείων πολιτιστικών καθώς και αθλητικών, παρέχοντας υπηρεσίες σχετικά με κάθε ζήτημα που τους αφορά, όπως σύσταση ιδρυτικών πράξεων σωματείων, καταστατικών, τροποποιήσεων καταστατικών, παράσταση σε αρχαιρεσίες γενικών συνελεύσεων σωματείων κ.λπ. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της αφισίωσής μας στον τομέα αυτό είναι η συνεργασία και νομική υποστήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α.).