Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο


Το γραφείο μας αναλαμβάνει ζητήματα που αφορούν στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, παρέχοντας την κατάλληλη νομική συμβουλή για την επιλογή του εφαρμοστέου Δικαίου σε διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας, όταν δηλαδή περισσότερα του ενός εθνικά δίκαια εμπλέκονται.