Διαμεσολάβηση – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών


Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών, η οποία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στα εμπλεκόμενα μέρη. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η εύκολη πρόσβαση στη διαδικασία, η μη-δεσμευτικότητα έως την κατάληξη σε συμφωνία, η ευελιξία, η ταχύτητα, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας και η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Για τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων απαιτείται υποχρεωτικώς η παράσταση με πληρεξούσιο δικηγόρο. Το γραφείο μας διαθέτει διαπιστευμένους διαμεσολαβητές εγγεγραμμένους στη λίστα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με το Νόμο 4469/2017 ψηφίστηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Νόμου κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Ως συντονιστές της εξωδικαστικής αυτής ρύθμισης των οφειλών μεταξύ των επιχειρήσεων και των πιστωτών (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, προμηθευτές κ.λπ.)  ορίστηκαν για την Αττική 120 συντονιστές, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Το γραφείο μας περιλαμβάνεται στο μητρώο  των 120 διαμεσολαβητών – συντονιστών, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Επικοινωνήστε μαζί μας για να γνωρίσετε τις λεπτομέρειες, τα κριτήρια υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και να λάβετε χρήσιμες οδηγίες.