Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Δίκαιο σημάτων


Από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, είτε μικρής είτε μεγάλης, είναι το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιεί στις συναλλαγές (trademark), δεδομένου ότι είναι το στοιχείο που την διακρίνει και την διαφοροποιεί από παρόμοιες επιχειρήσεις. Το σήμα αποτελεί άυλο περιουσιακό δικαίωμα μιας επιχείρησης και έχει τεράστια σημασία για την αναγνωρισιμότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από το καταναλωτικό κοινό, ενώ δημιουργεί υπεραξία στην εταιρεία.

Οι επιχειρηματίες οι οποίοι παραμελούν να κατοχυρώσουν νομικά το σήμα τους, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο κάποιος άλλος να καταχωρήσει πρώτος τον διακριτικό τίτλο, στερώντας τους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το ίδιο σήμα.

Το  γραφείο μας αναλαμβάνει να προτείνει προς τον ενδιαφερόμενο ανάλογα με τις ιδιαίτερες  ανάγκες του, τις προσδοκίες του, την εμπορική στρατηγική του και την αγορά στην οποία θέλει να επεκταθεί, ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος σήματος (Εθνικό Σήμα, Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμιο Σήμα).

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας είναι μεταξύ άλλων:

  • Ο έλεγχος εγκυρότητας και διαθεσιμότητας του σήματος.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος αφορά στην διαθεσιμότητα του σήματος που θέλετε να κατοχυρώσετε και στην επιλογή της σωστής μορφής προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες έγκρισης.

  • Επιλογή προϊοντικών κλάσεων.

Ένα σήμα μπορεί να κατοχυρωθεί σε μία ή και περισσότερες κατηγορίες (κλάσεις). Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις κατηγορίες για την καλύτερη προστασία του σήματός σας.

  • Συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών

Θα συγκεντρώσουμε όλα τα σχετικά έγγραφα, παράβολα και δικαιολογητικά που θα χρειαστούν και θα προχωρήσουμε στον τελικό έλεγχο του φακέλου σας πριν την κατάθεση του.

  • Υποβολή του φακέλου σας και ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό σήματος και την εκτιμώμενη ημερομηνία καταχώρησης.
  • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας του υπό κατοχύρωση σήματος.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις σημάτων, οι διαπραγματεύσεις για άδεια χρήσης εμπορικού σήματος και η εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τα σήματα.