Εμπορικό Δίκαιο


Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύσταση παντός είδους εταιρειών (ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), την σύνταξη κάθε είδους εταιρικού εγγράφου, την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου, καθώς και την συγκρότηση των οργάνων της εταιρείας (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο). Το γραφείο μας παρέχει εδώ και χρόνια συνδρομή σε επιχειρήσεις νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start-up companies).